Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa goktrzeszczany.pl spełnia wymagania w 100%.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Wojczuk, goktrzeszczany@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846 575 079. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny. Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany.
Budynek usytuowany jest przy drodze powiatowej Grabowiec-Hrubieszów. Przed budynkiem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz taras. Wejście nie zawiera podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Gminny Ośrodek Kultury znajduje się na parterze budynku.  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury ani w sposób online.

Budynek pomocniczy. Adres: Dom Kultury w Nieledwi;  Nieledew 267, 22-554 Trzeszczany. Budynek usytuowany jest przy drodze powiatowej Hrubieszów-Uchanie. Przed budynkiem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z podjazdem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Gminny Ośrodek Kultury znajduje się na parterze budynku.  Na piętrze budynku mieści się filia biblioteki publicznej. Do biblioteki prowadzą schody. Brak możliwości zamontowania windy. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie Gminnego Ośrodka Kultury ani w sposób online.

Aplikacje mobilne

 Brak.