Treść artykułu

Regulamin konkursu „Super Senior”

03/12/2016 Autor: admin

Regulamin konkursu „Super Senior”:

Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs o tytuł Super Seniora skierowany jest do seniorów z terenu gminy Trzeszczany którzy charakteryzują się wyjątkową aktywnością, kreatywnością, dokonaniami w różnych dziedzinach życia. Są pozytywnie postrzegani i lubiani w środowisku.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 05 grudnia 2016 roku
  – 20 stycznia  2017 roku.
 3. Do konkursu kandydatów na SUPER Seniora mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Trzeszczany. Mogą to być osoby niepełnoletnie, które chcą zgłosić dziadków lub babcie, ale potrafiące uzasadnić wybór kandydata. Nie można zgłosić samego siebie. Kandydat na Super Seniora musi wiedzieć o tym, że jest zgłaszany do konkursu i wyrazić na to zgodę.

 

II. ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Domu Kultury w Nieledwi, Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach lub przesłać skan e-mailem na adres goktrzeszczany@gmail.com do 30 grudnia 2016 roku.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

I etap- składanie zgłoszeń- od 5-30 grudnia 2016 roku

II etap- głosowanie- 3-18 stycznia 2017 roku

 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.goktrzeszczany.pl oraz u Organizatorów.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane 19 stycznia 2017 roku w Domu Kultury w Nieledwi podczas koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku głosowania. Lista kandydatów będzie opublikowana 3 stycznia 2017 roku na stronie GOKu i wywieszona w DK w Nieledwi i GOK Trzeszczany. Głosować będzie można na specjalnych kartach dostępnych w Bibliotekach w Trzeszczanach i w Nieledwi. Każdy kto wypożyczy książkę otrzyma jedną kartę do głosowania i będzie mógł oddać głos. Głos jedna osoba może oddawać wielokrotnie nie częściej niż raz dziennie.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.goktrzeszczany.pl
 5. Wszyscy kandydaci do tytułu Super Seniora mają obowiązek do obecności na rozstrzygnięciu.
 6. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe i wizerunek kandydatów do tytułu Super Senior będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć i informacji o osobach biorących udział w konkursie na stronie internetowej www.goktrzeszczany.pl, portalach społecznościowych i innych mediach.
 8. Przystępując do udziału w Konkursie  uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatorów.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatorów Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach, tel: 84/6575079.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ