Treść artykułu

Konkurs: Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa

26/11/2019 Autor: admin

Temat konkursu

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
 2. Celem konkursu jest:
 • kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek
   z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia

 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem postaci i zwierząt oraz wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oraz dorośli.
 2. Prace oceniane będą w kategoriach:
 • I– Dzieci i młodzież szkolna
 • II – Dorośli
 1. Każda osoba powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5m.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:
 • w przypadku osób dorosłych: imię i nazwisko, nr telefonu
 • w pozostałych przypadkach: nazwę szkoły(jednostki), imię i nazwisko wykonawcy pracy, imię i nazwisko opiekuna.
  Szopkę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2019 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie, a także ze zgodą na
   publikowanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoją pracę w dniach 08.01.2020 -10.01.2020. Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas koncertu kolęd organizowanego przez GOK w dniu 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury w Nieledwi. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych.
 4. Jury przyzna w obu kategoriach po jednej nagrodzie głównej oraz dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsca.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas koncertu kolęd który odbędzie się 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury w Nieledwi raz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych GOK Trzeszczany
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie pl oraz w biurze GOK w Trzeszczanach.
 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.