Treść artykułu

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Aleksandra Miszczaka

27/06/2019 Autor: admin

W niedzielę 23.06.2019 roku w kościele parafialnym odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Aleksandra Miszczaka, budowniczego tej parafii. Ksiądz kanonik Aleksander Miszczak urodził się 03.04.1940 r. w Siennicy Różanej. Od 1.09.1959 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej. Dnia 05.10.1961 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Wałczu, z której został przedterminowo przeniesiony do rezerwy dnia 02.07.1963 r. Jeszcze tego samego roku podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchowym w Lublinie. 17.06.1969 r. przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do parafii w Gródku, a następnie parafiach w Gołębiu, Karczmiskach, Wojciechowie i Suchowoli Radzyńskiej. W 1982r. został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Trzeszczanach – biskup lubelski zleca mu budowę kościoła w Nieledwi. Celem ułatwienia wykonania zadania ksiądz zamieszkuje w Nieledwi. Już od pierwszych dni pobytu w Nieledwi uczestniczy w życiu jej mieszkańców, konsolidując ich wokół sprawy budowy świątyni i parafii. Budowa kościoła w Nieledwi od samego początku napotykała wiele trudności. Pierwszymi trudnościami był brak zgody władz wojewódzkich na przeklasyfikowanie działki. Ksiądz wielokrotnie odwoływał się od tych decyzji. Dopiero gdy udowodnił, że na działce był kiedyś cmentarz przeklasyfikowano działkę. Kościół budowano od 16.06.1983 r. do 23.08.1987 r. Wybudowano go tylko z ofiar i pracy miejscowej ludności. Ksiądz kanonik to nie tylko kapłan oddany swojemu posłannictwu, ale też osoba bardzo pracowita, która zawsze działa dla dobra człowieka. Podczas stanu wojennego, mimo zakazu odprawiania mszy św. na placu, który należał do gminy oraz konsekwencjom wynikających z przepisów stanu wojennego odprawiał msze dla licznie zgromadzonej ludności. W latach 80-tych ksiądz oraz mieszkańcy poddawani byli ciągłym próbom wierności Kościołowi i wierze. Parafia w Nieledwi została erygowana w 1985r., a jej proboszczem został budowniczy świątyni ks. Aleksander Miszczak. Ksiądz przez całe swoje życie gorliwie angażuje się w życie społeczne, katechizuje dzieci i młodzież, ukazując i wpajając im najcenniejsze wartości. W początkowym okresie nauczania religii w szkołach ksiądz pełnił także funkcję społecznego wizytatora katechetycznego. Z własnych środków zaopatrzył szkołę w Nieledwi w niezbędne pomoce naukowe do nauczania religii. Jest przy tym człowiekiem skromnym, ciepłym, unikającym zaszczytów i wyróżnień. Swoimi działaniami i postawą kształtuje w społeczności lokalnej ducha patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny oraz postawę prospołeczną. W 2010 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie.