Treść artykułu

Dożynki Parafialno- Gminne Nieledew 2013- regulaminy

06/08/2013 Autor: admin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami na Stoisko promujące sołectwo oraz na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.

Regulamin  Konkursu
na „Stoisko promujące sołectwo”

Dożynki Parafialno-GminneNieledew

25 sierpnia 2013 roku

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

2. Udział w konkursie jest dobrowolny dla wszystkich sołectw gminy Trzeszczanyuczestniczących w Dożynkach  Parafialno – Gminnych w Nieledwi w

     dniu 25 sierpnia 2013 roku..

3.Cel konkursu:

    Prezentacja  bogactwa  zasobów  artystycznych,  rzemieślniczych  i  kulinarnych  w celupopularyzacji i podtrzymywaniu tradycji i kultury ludowej;

   –  Promocja produktów lokalnych i wszelkiej działalności artystycznej w obrębie danegosołectwa gminy Trzeszczany.

     Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego stoiska .

4.  Kryteria oceny:

     Komisja dokona wyboru najładniejszego stoiska dożynkowego promującego dane sołectwooceniając:

     kompozycję przestrzenną stoiska;

     sposób promocji stoiska;

     wartości artystyczne wyeksponowane na stoisku;

      ogólny wyraz estetyczny stoiska, jego jakość i zastosowane wzornictwo;

      prezentacja produktów kulinarnych ( sposób prezentacji, opis);

      nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoiska.

5. Jury powołane przez organizatora dokona oceny, przyznając trzy pierwsze nagrody oraz  wyróżnienia.

Regulamin Konkursu na

 „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”

o Nagrodę Wójta Gminy Trzeszczany

  

Miejsce Konkursu

NIELEDEW  /Dożynki Parafialno-Gminne /

Termin Konkursu

25 sierpnia 2013 roku

Organizator Konkursu

1.   Wójt Gminy Trzeszczany

2.   Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

 

Cel konkursu

1.  Kultywowanie i popularyzacja tradycji oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

2.  Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

3.  Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

4.  Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

Zakres przedmiotowy

Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.

Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą we mszy św. dożynkowej, korowodzie dożynkowym i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych w dniu 25 sierpnia 2013roku.

 

Komisja konkursowa

 Komisję Konkursową powołuje organizator.

Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Kryteria oceny

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1.      Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki –

od 0 do 5 pkt.

    2.   Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0 do 5 pkt.

    3.   Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 5 pkt.

    4.   Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – od 0 do 5 pkt.

 

Warunki uczestnictwa

W Konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa wieńcowa reprezentująca dane sołectwo gminy Trzeszczany.

Wieńce nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych, gloryfikować przemoc i nienawiść.

Z uwagi na przemarsz korowodu dożynkowego, konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich przenoszenie.

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie przewiduje się przyznanie nagród za I,II,III miejsce oraz wyróżnień.  

Wieniec, który zajmie I miejsce będzie reprezentował Gminę Trzeszczany na

Dożynkach Powiatowych w Jarosławcu.

 

Uwagi końcowe

Udział w Konkursie na Wieniec Dożynkowy należy zgłosić do

13 sierpnia 2013roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.

Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na zasady zawarte w Regulaminiei w pełni je akceptują.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

Wszelkie zapytania w sprawie Konkursu prosimy kierować do:

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, tel. 84 65 75 079